پارکینگ ساختمان

در این مقاله با استاندارد فضاسازی پارکینگ ساختمان های مسکونی را بررسی می کنیم. این نکات درباره ضوابط شهرداری برای پاررکینگ، استاندارد طراحی پارکینگ، عرض استاندارد درب، حداقل ارتفاع سقف، عرض رمپ، شعاع گردش ماشین در پارکینگ، طراحی تهویه برای پارکینگ های سربوشیده، طراحی کف بارکینگ و طراحی پارکینگ منزل می بردازیم.

در زندگی امروزی داشتن یک ماشین برای هر خانواده لازم است. یکی از مهمترین دغدغه های طراحان مسکونی در نظرگرفتن فضای پارکینگ به صورتی که هر

واحد دارای یک فضای بارک باشد.

انواع پارکینگ

پارکینگ ها داری انواع مختلفی هستند. محدود به واحدهای مسکونی و تجاری نیستند. پارکینگ ها می توان از نظرهای مختلف مانند میزان دسترسی، ابعاد و اندازه، تعداد وسایل نقلیه داخل پارکینگ، نوع قرار گرفتن خودروها و نظایر آن تقسیم بندی کرد. انواع پارکینگ عبارتنداز:

-پارکینگ همکف، زیرزمین و پشت بام

در طرای این نوع پارکینگ فضای کافی برای جا به جایی خودرو وجود داشته باشد. پارکینگ زیرزمین در مکان هایی که فضای کافی وجود نداشته باشد ساخته می شوند.که هزینه آن بسیار بالاست و در ساختمان هایی که تعداد واحدهای آن در هر طبقه زیاد است استفاده می شود. استفاده از پارکینگ پشت بام بسیار محدود است، برای پارک موتور سیکلت و دوچرخه کاربرد دارد.

-پارکینگ کوچک، متوسط و بزرگ

پارکینگ های کوچک، متوسط و بزرگ ازنظر ابعاد و اندازه با هم تفاوت دارند. پارکینگ کوچک دارای 3 تا محل بارک خودرو است. پارکینگ متوسط دارای 4 الی 25 محل پارک خودرو و پارکینگ های بزرگ دارای بیش از 25 محل پارک خودرو است.

-پارکینگ اختصاصی و مشاع

پارکینگ های اختصاصی محدوده آن به طور کامل در سند یا قولنامه قید شده. اما پارکینگ مشاع بین واحدهای یک آپارتمان مشترک است و می توانند به صورت توافقی از آن استفاده کنند.

-پارکینگ طبقاتی

از نوع پارکینگ های سرپوشیده است. سازه آن ها چند طبقه و به صورت مارپیچ است. دراین پارکینگ خودرو می تواند از طریق رمپ به طبقه مورد نظر و مکان مناسب برای پارک شود.

-پارکینگ خیابانی

از نوع پارکینگ عمومی و روباز است. این پارکینگ می تواند خصوصی و عمومی و پولی یا رایگان باشد.

-پارکینگ مکانیزه

پارکینگ مکانیزه هوشمند با استفاده از ماشین آلات الکتریکی، دیجیتالی و مکانیکی از فضای موجود به صورت حداکثری استفاده نمود.

ضوابط شهرداری برای طراحی پارکینگ

شهرداری با تنظیم ضوابطی برای ساخت وسازها بر کار آن ها نظارت می کند.بر همین اساس مجموعه ضوابط و ابعاد و اندازه هایی برای پارکینگ ساختمان مسکونی تشکیل داده اند. که رعایت آن برای همه الزامی است.

ضوابط شهرداری برای فضای پارکینگ واحدهای مسکونی به شرح زیر است:

-واحد مسکونی کوچکتر از 150 متریک پارکینگ

-150 تا200 متر 1/5 پارکینگ

-بیش از200 متر دو پارکینگ

-هر واحد بالای 100 متر درطبقه اول و دوم یک پارکینگ

-در صورتی که تعداد واحدها فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

استانداردهای طراحی پارکینگ

طراحی فضای پارکینگ باید طوری باشد که برای ورود وخروج اتومبیل مشکلی به وجود نیاورد. رفت و آمد اتومبیل به شکلی آسان انجام بگیرد. رعایت استانداردهای ابعاد و اندازه به طراحی فضای پارکینگ کمک می کند.

-حداقل دهانه یک پارکینگ 2/5 متر

-حداقل دهانه دو پارکینگ کنارهم 4/5 متر

-حداقل دهانه سه بارکینگ کنارهم 7 متر

-طول مورد نیاز جهت بارکینگ 5 متر

-حداقل فضای یک بارکینگ 5 در 2/5 متر

ارتفاع سقف، عرض درب و رمپ درطراحی پارکینگ

معمولا فضای پارکینگ درطبقه همکف و یا همکف طراحی می کنند. باید ابعاد و اندازه های ورودی و فضای اشغال شده رمپ را باید در طراحی در نظر داشت.

-حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1/80 متر

-عرض رمپ یک طرفه  3 مترو دو طرفه 6 متر

-حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر

-عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دو طرفه 7 متر

-شیب رمپ پارکینگ 15 درصد

ضوابط طراحی رمب

-شعاع درونی مسیر چرخش خودرو درتوقفگاه نباید از 5 متر کمتر باشد.

شعاع گردش ماشین در طراحی بارکینگ

مسیر عبور و گردش اتومبیل باید طوری باشد تا راننده به آسانی بتواند آن را جا به جا کند وارد بارکینگ شود یا از آن خارج شود.

شرایط باید طوری باشد که وقتی همه اتومبیل ها در بارکینگ هستند فضایی باز برای حرکت داشته باشند.

-شعاع گردش یا طول موردنظر جهت مانور 5 متر

-شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ 4.57

طراحی تهویه در پارکینگ سر پوشیده

پارکینگ های سر پوشیده باید به طور طبیعی تهویه شوند. درصورت عدم وجود تهویه طبیعی با تاسیسات مکانیکی تهویه شوند.

طراحی کف پارکینگ مسکونی

جنس کف پارکینگ باید دارای مصالح قابل شستشو باشد. در پارکینگ های بزرگ و متوسط، پوشش ستون ها باید از موادی استفاده شود که دربرابر آتش مقاوم باشد. پارکینگ باید مجهز به سیستم اطفای حریق باشد.

ضوابط طراحی پارکینگ

-حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلولان با صندلی چرخدار250 سانتی متر است.

-علت وجود شیار در رمپ:

1-مانع سرخوردن خودرو

2-هدایت آب های روان سطحی

-با توجه به فاصله داخلی 4.5 متر بین دو ستون برای پارک دو خودرو، افزایش تعداد خودرو با افزایش فاصله داخلی ستون ها به ازای 2.5 متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

-در صورتی که توقف خودرو معلول در توقفگاه خصوصی الزامی باشد.به شرط عدم وجود مانع برای باز شدن در ابعاد لازم 500*350 سانتی متر محور تا محور می باشد.

-ابعاد لازم جهت پارک یک خودرو 5*2.5 متر می باشد.

-ابعاد لازم جهت توقف یک خودرو زمانی که در دو طرف خودرو دیوار قرار داشته باشد 500*300 سانتی متر می باشد.

-رعایت حداقل 500*500 سانتی متر برای فضای گردش 90 درجه خودرو الزامی می باشد.

-محل توقف اتومبیل معلولان حسی-حرکتی باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی یا خروجی آسانسور باشد.

-یادآوری ابعاد پارکینگ معلولان350*500 سانتی متر می باشد.

-هنگامی که خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرار دارند. ابعاد مورد نیاز برای هریک پارک 6*2.5 متر است.

-در توقفگاه های سر پوشیده درصورتی که فاصله محور بین ستون ها 5 متر و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل 450 سانتی متر باشددو خودرو می توانند بین دو ستون قرار داشته باشند.

-در توقفگاه خصوصی کوچک در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص، پیش بینی ورودی و خروجی سواره به ارتفاع حداقل 1.95 سانتی الزامی است.

-چه زمانی می توانیم از دو درب پارکینگ استفاده کنیم؟

در ساختمان مسکونی تنها در زمین های دارای بر 20 متر و بیشتر مجاز است.

-توقفگاه های بزرگ دارای بیش از25 محل توقف خودرو:

حداقل عرض ورودی شیبراه برای توقف های بزرگ 500 سانتی متر است.

حداقل ضخامت سقف 30 سانتی متر است.

ارتفاع مجاز توقف های کوچک به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق از کف تا سطح زیرین سقف 240 سانتی متر است.

-توقف گاه های متوسط دارای 4 تا 25 محل توقف خودرو

حداقل ضخامت سقف 30 سانتی متر است.

حداقل عرض شیبراه برای توقف های کوچک 450 سانتی متر است.

ارتفاع مجاز توقف های کوچک به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق از کف تا سطح زیرین سقف 240 سانتی متر است.

-توقف گاه های کوچک دارای حداکثر 3 محل توقف خودرو

حداقل ضخامت سقف 30 سانتی متر است.

حداقل عرض شیبراه برای توقف های کوچک 400 سانتی است.

ارتفاع مجاز توقف های کوچک به منظور تقلیل خطرات ناشی از کف تا سطح زیرین سقف 220 سانتی متر است.

 

گروه معماری ارج با پشتوانه 25 سال سابقه و تجربه و تخصص و تیم های مهندسی تراز اول و پایه یک آماده ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرا می باشد. جهت ارتباط و مشاوره با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
گروه معماری ارج آرک

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *