نظارت و اجرا پروژه های معماری

شرکت ارج با تجربه ای بالغ بر 25 سال و با به کار گماری اکیپی مجرب از مهندسین کارآزموده عمران و معماری عضو سازمان نظام مهندسی به شکل ذیل جهت ساخت پروژه های مسکونی ، تجاری ، اداری و ویلا و فضای سبز ارائه خدمات می نماید: نظارت و اجرا پروژه های معماری

پیمان مدیریت :

– مبلغ درصد قراردادهای پیمان مدیریت  با توجه به حجم کار و نوع خدمات ارائه شده از 8 تا 15 درصد قابل توافق و مذاکره می باشد.

-در قراردادهای پیمان مدیریت مسئولیت اجرای پروژه به عهده مجری و کلیه هزینه ها به عهده مالک می باشد ، مجری بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه میدهد و توافقات اولیه و تنظیم لیست هزینه ها که به تایید کارفرما میرسد ، حق الزحمه خود را بصورت درصدی از هزینه ها در هر مقطع طبق توافق از کارفرما مطالبه می نماید.

خدمات قراردادهای پیمان مدیریتی :

مسئولیت و اجرای عملیات ساختمانی و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان.
تجهیز لوازم و ماشین آلات و تامین نیروی انسانی ماهر .
کنترل و استفاده از مصالح مرغوب ، با کیفیت و استاندارد .
اخذ بیمه نامه مسئولیت و حوادث.
تامین نگهبان و مسئول انبار در کارگاه.
رعایت اصول ایمنی و بهداشت ( HSE).
ارائه برنامه زمانبندی (MSP) .
تهیه نقشه های چون ساخت و تحویل به کارفرما. ( ازبیلت)
تهیه برآورد هزینه های اولیه و تنظیم قراردادها با پیمانکاران جزء و خرید مصالح.
اخذ انشعاب آب و برق و گاز .
هماهنگی با ناظرین پروژه و اخذ گزارش ناظر به طور منظم و ثبت در دفتر خدمات.
تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه ناظرین .
اخذ پایانکار ساختمانی و تحویل به کارفرما.

خدمات نظارت عالیه:

در اجرای فاز یک و دو پروژه های بزرگ جهت اجرای بهینه و با کیفیت و جلوگیری از دوباره کاریهای احتمالی که دراکثر پروژه های بزرگ با آن مواجه هستیم بهتر است یک تیم نظارت عالیه در کارگاه مستقر باشد که نظارت و اجرا پروژه های معماری آن به شرح ذیل می باشد:

برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار پیمانکاران و فروشندگان لوازم و تجهیزات.
خدمات مهندسی شامل : تهیه نقشه های تکمیلی و نقشه جزئیات اجرایی و رفع مشکلات ناشی از نقص نقشه ، تهیه فرمهای آزمایشگاه و استانداردها، ارائه گزارش روزانه ، برآورد و تهیه فهرست مواد و مصالح ،ارائه دستورالعملهای نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه.
خدمات ارجاع کار نقشه برداری ، ژئوتکنیک ، مقاومت مصالح ، ژئوفیریک، تحویل پروژه به پیمانکار ، تحویل موقت و قطعی پروژه طبق شرایط عمومی و خصوصی پیمان، برنامه ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت ، کارفرما ، پیمانکاران و سایر عوامل.
کنترل کیفیت ، تایید صلاحیت پیمانکاران، انجام بازرسی های دوره ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور اصلاح کارهای معیوب و پی گیری وکنترل مصالح.
برآورد مقادیر حجم کار و مصالح مورد نیاز ، کنترل پرداختها ، هزینه ها ، امور حقوقی قراردادها .