طراحی معماری و سه بعدی کافی شاپی کوچک در ایروان در کشور ارمنستان توسط تیم قدرتمند گروه معماری ارج 
خیابان : نورث اونیو
کارفرما مستر گریگوریان